Met ons kennismaken?

Plan een afspraak

Zoeken

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Blokzijl Advocaten B.V.

Overeenkomst

De advocaten van Blokzijl Advocaten zijn als advocaat ingeschreven op het tableau van de rechtbank Groningen en allen lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien mr. M.J. Blokzijl de behandelend advocaat is, dan komt tussen die cliënt en de beroepsvennootschap Blokzijl Advocaten BV een overeenkomst van opdracht ex art. 7:400 van het Burgerlijk Wetboek tot stand. De beroepsvennootschap is opdrachtnemer, cliënt opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Werkzaamheden

Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden ten behoeve van cliënt volstrekt onafhankelijk. Cliënt ontvangt van de gevoerde correspondentie en gerechtelijke stukken steeds een afschrift. Dossiers worden door opdrachtnemer maximaal vijf jaren na beëindiging van de opdracht bewaard, en nadien vernietigd. Nadere afschriften, indien aanwezig, kunnen tegen meerprijs worden verstrekt. Tenzij anders overeengekomen, betaalt cliënt de door opdrachtnemer de aan zijn dossier bestede tijd per (tijds)eenheid van zes minuten. Onder werkzaamheden vallen alle verrichtingen ten behoeve van het dossier van cliënt, zoals correspondentie, zittingen, telefoongesprekken, overleg met cliënt, wederpartij en derden, jurisprudentieonderzoek, reis- en wachttijd, één en ander naar redelijkheid. In het gehanteerde uurtarief is niet inbegrepen de voor de cliënt verreden kilometers en een kantooropslag ad 7% voor niet te specificeren kantoorkosten, en 21% BTW over voornoemde kosten. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast. Facturering geschiedt, behoudens andere afspraak, maandelijks achteraf.

Betaling

De declaratie dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan op de aangegeven wijze. Indien betaling binnen de gestelde termijn achterwege blijft, is opdrachtgever in verzuim; tevens is -indien cliënt een rechtspersoon is- de namens cliënt ondertekende vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het verschuldigde. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan wettelijke rente in rekening worden gebracht vanaf datum verzuim. Indien een declaratie langer dan 30 dagen open staat, worden de werkzaamheden in het dossier opgeschort. Voor daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd.

Beëindiging van de overeenkomst

Partijen kunnen te allen tijde deze overeenkomst eenzijdig beëindigen, hetgeen bij voorkeur schriftelijk dient te geschieden. Opdrachtgever dient in dat geval de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen, alsmede eventuele na-werkzaamheden.

Beroepsaansprakelijkheid en exoneratie

Opdrachtnemer heeft een door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, geldt er een beperking van die aansprakelijkheid en wel als volgt. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zijn kantoor, alsmede de voor de vennootschap werkzame personen), haar bestuurder en de voor het kantoor werkzame personen is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens voormelde verzekering voor rekening van opdrachtnemer komt. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer om redenen, die liggen buiten genoemde schadegeval, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, het kantoor, en haar voor de vennootschap werkzame personen, haar bestuurder, steeds beperkt tot maximaal € 10.000,-, of, indien het gefactureerde én door de opdrachtgever betaalde honorarium hoger is dan voornoemd bedrag, gelijk aan dat honorarium.

Een vergoeding van schade vindt alleen dan plaats, indien de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op vergoeding van schade, zijnde maximaal € 453.781,= per schadegeval en maximaal € 907.561,= per jaar en indien de verzekeraar daadwerkelijk tot uitbetaling overgaat.

Toepasselijkheid Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekomen kan worden. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met de opdrachtgever tot een oplossing te brengen dan kan hij/zij de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van dit formulier.

Ons motto

U heeft een vraag, wij het antwoord. Bel ons en ervaar het zelf; het verplicht u tot niets.

Help mij verder!

Contact

Blokzijl Advocaat

Heresingel 4
9711 ES Groningen

050 - 311 30 01
info@blokzijladvocaten.nl